Najčešća pitanja

Što je stanje osobnog računa?
Stanje na Vašem osobnom računu u mirovinskom fondu predstavlja umnožak ukupno stečenih obračunskih jedinica člana fonda, (do dana pregleda stanja) i vrijednosti obračunske jedinice mirovinskog fonda na dan pregleda stanja na računu.

Što je obračunska jedinica člana fonda?
Sve nove uplate u fond konvertiraju se u obračunske jedinice (udjele) člana fonda i to tako da se uplaćeni iznos doprinosa podijeli s vrijednošću obračunske jedinice fonda na dan uplate.

Što je vrijednost obračunske jedinice fonda?
Vrijednost obračunske jedinice fonda dobije se tako da se ukupna neto vrijednost imovine mirovinskog fonda podijeli s brojem izdanih udjela odnosno ukupnim brojem svih obračunskih jedinica članova fonda. Izračunava se svakodnevno i ovisi o kretanju cijene vrijednosnih papira u koje fond ulaže. Takav sustav omogućuje da nove uplate u fond ne dovode do promjene vrijednosti obračunske jedinice te njena vrijednost odražava isključivo kretanje cijena vrijednosnih papira u portfelju fonda.
Porast vrijednosti obračunske jedinice sa, primjerice, 147,49 kuna na 165,41 kuna znači da je prinos ili "kamata" fonda u promatranom periodu iznosila 12,15 % (165,41 / 147,49 - 1). Zakonom je propisano da se prinos koji mirovinski fond ostvari za svoje članove vrednuje nakon svake godine dana ulaganja.

Članstvo u OMF-u

Koji je rok za prijavu u drugi stup mirovinskog osiguranja i gdje se prijave mogu obaviti?
U obavezni mirovinski fond osiguranici se mogu prijaviti u roku od tri mjeseca od dana stjecanja svojstva osiguranika, a ukoliko u tom roku sami ne odaberu fond, REGOS će ih rasporediti po službenoj dužnosti u jedan od obveznih fondova prema propisanom algoritmu. Prijave se vrše osobno na šalterima REGOS -a u poslovnicama FINA-e uz predočenje identifikacijske isprave sa slikom.

Koji osiguranici nemaju pravo učlanjenja u obavezni mirovinski fond?
Pravo učlanjenja u obavezni mirovinski fond nemaju osiguranici koji imaju više od pedeset godina starosti na dan stjecanja statusa osiguranika, te osiguranici između 40-te i 50-te godine starosti koji su od 2002 godine imali status osiguranika a propustili su pravo odabira obveznog mirovinskog fonda.

Može li se prekinuti članstvo u obaveznom mirovinskom fondu?
Članstvo u obaveznom mirovinskom fondu ne može se prekinuti dok osiguranik ne ostvari uvijete za mirovinu nakon čega se osobni račun zatvara a uplaćena sredstva prosljeđuju isplatitelju mirovine (HZMO ili MOD).

Kako izaći iz 2. stupa?
Istup iz obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje (II stup).
Zakonom o izmjeni Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (NN 114/11) omogućeno je da član obveznog mirovinskog fonda, koji je po svom izboru pristupio u obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (II stup), može istupiti iz toga osiguranja, ako zahtjev za istup podnese Središnjem registru osiguranika. Nakon provedenog postupka istupa iz II stupa, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje donosi rješenje o priznavanju prava na mirovinu samo iz sustava mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti.
» Opširnije


Što je obavijest o rasporedu u obvezni mirovinski fond?

OSIGURANICI
Status osiguranika obveznog mirovinskog osiguranja stječe se na jedan od sljedećih načina:

  • zasnivanje radnog odnosa,
  • otvaranje obrta ili druge samostalne djelatnosti,
  • primanje drugog dohotka na kojeg se plaćaju obvezni doprinosi (npr. «honorar» za rad u biračkim odborima, «honorar» prema ugovoru o djelu i sl.),
  • prijava na produženo mirovinsko osiguranje, itd.

II. STUP MIROVINSKOG OSIGURANJA
Osiguranici koji su obvezno osigurani prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i koji su mlađi od 40 godina, obvezno se osiguravaju na temelju individualne kapitalizirane štednje u obveznom mirovinskom fondu koji sami izaberu te postaju članovi toga fonda (II. stup mirovinskog osiguranja).


Praksa pokazuje da naši građani koji se zaposle ili na neki drugi način steknu status osigurane osobe slabo razumiju sustav mirovinskog osiguranja, pa fond II. stupa ne odabiru sami.

Zakonski rok za izbor obveznog mirovinskog fonda II. stupa je tri mjeseca od stjecanja obveznog mirovinskog osiguranja (npr. zapošljavanja ili honorarnog rada). Ukoliko to ne učine REGOS će ih rasporediti po službenoj dužnosti i o tome poslati obavijest o rasporedu u OMF.

Statistika pokazuje da svake godine više od 90 % (oko 50.000) članova obveznih mirovinskih fondova po službenoj dužnosti u fondove rasporedi REGOS, a čak manje od 10 % članova, odlaskom na šalter REGOSA u poslovnicu FINA-e, to obave sami.

OSOBNI RAČUN
Danom stjecanja svojstva osiguranika otvara se osobni račun, na kojem se knjiže uplaćeni doprinosi tijekom cjelokupnog razdoblja članstva, neovisno o promjeni statusa osiguranika.

Članstvo u obveznom mirovinskom fondu osiguranika ne obvezuje na plaćanje obveznih doprinosa za mirovinska osiguranja.

Obvezu plaćanja doprinosa ima isplatitelj plaće/naknade/drugog dohotka prilikom svake isplate, a za samostalne obveznike plaćanja doprinosa obveza se utvrđuje rješenjem Porezne uprave.Na vrhProduženo osiguranje

Da li se drugi stup mirovinskog osiguranja mora uplaćivati za produženo osiguranje?
Sukladno Zakonu o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, proizlazi obaveza uplaćivanja drugog stupa mirovinskog osiguranja za produženo osiguranje i to od 04.07.2003.godine.

Na vrhOsobni račun osiguranika

Poslodavac mi redovno isplaćuje plaću, a na mojem osobnom računu nema sredstava?
U ovakvom slučaju postoji nekoliko razloga zbog kojih sredstava nema. Ili poslodavac nije podnio Obrazac R-S/R-Sm, nije izvršio uplatu ili je to učinio ali sa krivim pozivom na broj odobrenja pa se sredstva nisu mogla povezati sa pripadajućim Obrascem R-S/R-Sm te proslijediti na osobni račun osiguranika. U oba slučaja potrebno je dodatno provjeriti promete i stanje po osobnom računu kod REGOS-a te zatražiti uputu o sljedećim koracima. Ako je riječ o pogrešnoj uplati, podnosi se zahtjev za ispravkom poziva na broj nakon kojeg će sredstva sa privremenog računa biti proslijeđena na osobni račun osiguranika.

Samostalni sam obveznik. Redovito uplaćujem doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje a sredstava nema na osobnom računu?
Da bi se uplate proslijedile na osobni račun, potrebno je da se iste povežu sa pripadajućim Obrascem R-S/R-Sm tj. zaduženjem kojeg za samostalce formira HZMO prema rješenju MF-PU do 31.12.2004. odnosno Porezna uprava nakon 01.01.2005. godine..Čim se spomenuta zaduženja unesu u bazu REGOS-a, izvršene uplate će se povezati sa pripadajućim Obrascem R-S/R-Sm i proslijediti na osobni račun.

Zašto na osobnom računu nisu evidentirane izvršene uplate?
Uzrok mogu biti zaduženja putem Obrasca R-S/R-Sm koji nisu uneseni u bazu REGOS-a za sve mjesece za koje je izvršena uplata ili su zaduženja unesena a uplate su obavljene sa krivim pozivom na broj.

Mogu li podignuti sredstva sa osobnog računa?
Ne. Sredstva uplaćena na vaš osobni račun namijenjena su isključivo za isplatu mirovine kada osiguranik ostvari uvjete propisane Zakonom o mirovinskom osiguranju. Iznimka je slučaj smrti osiguranika kada, ako nema korisnika obiteljske mirovine, sredstva sa osobnog računa postaju predmet nasljeđivanja i mogu biti isplaćena osobi koja je zakonski nasljednik po pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju.

Zašto mi ne pristižu pismena izvješća o stanju na osobnom računu?
Osobne podatke o osiguranicima fondovi najčešće prikupljaju iz podataka koje im dostavlja REGOS po izvršenom odabiru fonda ili rasporedu. U slučaju kada su podaci izvorno nepotpuni ili netočni ili su u kasnijim godinama promijenjeni (preseljenje, promjena prezimena itd.) pismena izvješća o stanju na osobnom računu ne mogu se isporučiti. Kako bi Vam tražene podatke mogli dostaviti pravovremeno i točno, molimo Vas da nas obavijestite o eventualnim promjenama osobnih podataka (adrese stanovanja, brojeva telefona ili e-maila), pozivom na naš besplatni telefon 0800 0099 ili e-mailom na adresu mojfond@azfond.hr

U slučaju smrti osiguranika
Ako član obveznog fonda umre prije ostvarivanja prava na mirovinu, a članovi obitelji imaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva sa računa tog člana će se prenijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.
HZMO će tada odrediti obiteljsku mirovinu na temelju ukupnoga mirovinskog staža preminulog osiguranika, kao da je preminuli osiguranik bio osiguran samo u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti. Ako član obveznog fonda umre, a članovi obitelji nemaju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ukupno kapitalizirana sredstva na računu preminulog člana obveznog fonda predmet su nasljeđivanja prema Zakonu o nasljeđivanju.

ŠTO TREBA UČINITI?
Potrebna dokumentacija za isplatu nasljedstva koja se treba dostaviti Središnjem registru osiguranika na adresu, Gajeva 5. 10000 Zagreb, je:
1. Original ili ovjerena preslika (fotokopija) pravomoćnog Rješenja o nasljeđivanju
2. Zahtjev za isplatu nasljedstva (formular zahtjeva za isplatu nasljedstva)
Zahtjev za isplatu nasljedstva može se dostaviti REGOS-u i u slobodnoj formi, a mora sadržavati sljedeće elemente:
1. Ime i prezime pokojne osobe
2. JMBG pokojne osobe
3. Ime i prezime podnositelja zahtjeva
4. JMBG podnositelja zahtjeva
5. račun na koji će se isplatiti nasljedstvo
6. naziv i račun banke u kojoj je otvoren račun na koji će se isplatiti nasljedstvo

Na vrhDobro je znati

1. Osiguranici do 40 godina obvezni su odabrati obvezni mirovinski fond u roku od tri mjeseca od dana uspostavljanja njihovog obveznog mirovinskog osiguranja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
2. Osiguranici od 40 do 50 godina mogu se po svom izboru prijaviti u obvezni mirovinski fond u roku od šest mjeseci od dana uspostavljanja njihovog obveznog mirovinskog osiguranja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.
3. Prijava u obvezni mirovinski fond vrši se na šalterima REGOS-a u svim poslovnicama FINA-e u RH
4. Obveznik uplate doprinosa obvezan je mjesečno uplaćivati 5 % od bruto plaće za svoje osiguranike u sustav individualne kapitalizirane štednje (II. stup) kroz prolazni račun REGOS-a
5. Uplaćeni doprinosi evidentiraju se na osobnom računu svakog osiguranika
6. Obvezno mirovinsko društvo (osnivač i upravljač obveznog mirovinskog fonda) ulaže prikupljena sredstva s osobnih računa članova u sigurne vrijednosne papire i time im ostvaruje prinos (uvećanje sredstava)
7. Središnji registar osiguranika će najmanje jednom na godinu dostaviti mirovinskom društvu, za svakog člana obveznog fonda, podatke o imovini koja se nalazi na njegovom računu, o datumima uplate i svotama doprinosa koje je član imao u odgovarajućem razdoblju, a mirovinsko društvo je obvezno najmanje jednom na godinu dostaviti svakom članu obveznog fonda pisanu informaciju o istom (N.N 103/03).
Time je ukinuta obveza REGOS-a za izdavanjem godišnjeg izvješća članu fonda za godinu 2003. i sve daljnje godine. Član može doći na šalter REGOS-a i dobiti Dokument o udjelu u OMF-u.
8. Osiguranik može promijeniti obvezni mirovinski fond na šalteru Regos-a uz propisanu naknadu za izlaz bivšem fondu.
9. Ostvarivanjem prava na mirovinu osiguranik sklapa ugovor s mirovinskim osiguravajućim društvom koje mu sukladno ugovoru isplaćuje doživotnu mirovinu. Ukupna mirovina biti će zbroj mirovina iz I. i II. stupa
Osiguranicima starijima od 50 godina ne mijenja se način izdvajanja doprinosa i ostvarivanja prava na mirovinu

Na vrhČlanstvo u DMF-u

Tko može biti član dobrovoljnog mirovinskog fonda?
Članom nekog od AZ dobrovoljnih mirovinskih fondova može postati bilo koja osoba sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj, neovisno o dobi, zdravstvenom stanju ili radnom statusu.

Koliko iznose državna poticajna sredstva?
Državna poticajna sredstva (DPS) iznose 15 % od godišnjih uplata, ali najviše 750 kn godišnje.

Koliki je optimalan iznos uplate doprinosa da bi dugoročna štednja bila najisplativija?
Optimalan iznos uplaćenih doprinosa je 5.000 kn godišnje. Ovom uplatom ostvarujemo pravo na maksimalna državna poticajna sredstva u iznosu od 750 kn/god. Dakako budući su državna poticajna sredstva definirana kao 15% od osobnih uplata doprinosa, DPS ostvarujemo i na manje uplate.

Porezne olakšice poslodavcima za uplate dobrovoljne mirovinske štednje
Od 1.srpnja 2010. godine na snazi je Zakon o izmjenama i dopunama poreza na dohodak, a koji donosi promjene u poreznom tretmanu uplata dobrovoljne mirovinske štednje:
  1. ukidaju se porezne olakšice na uplate u III. stup za fizičke osobe, međutim uplate izvršene do 30.06. 2010. godine moći će se iskoristiti kao porezna olakšica, a u iznosu do najviše 6.000 kuna.
  2. uvode se porezne olakšice za poslodavce koji uplaćuju dobrovoljnu mirovinsku štednju svojim zaposlenicima. Uplate poslodavca u III. stup neće se više, kao do sada, smatrati plaćom do iznosa od 500 kuna mjesečno, odnosno 6.000 kuna godišnje, a poslodavcu će iste biti porezno priznati izdatak, odnosno rashod. Isti je porezni tretman ovih uplata i za poreznog obveznika koji obavlja samostalnu djelatnost (umjetnici, obrtnici i sl.), ako uplaćuje dobrovoljnu mirovinsku štednju za svoje radnike ili sebe osobno. Za 2010. godinu, uplate poslodavca do iznosa 3.000 kuna izvršene nakon 1.07., bit će porezno oslobođene.
  3. Prilikom isplate, predujam poreza na dohodak će umjesto dosadašnjih 15% iznositi 12%, za sve porezne obveznike koji su do 1.07. 2010. koristili porezne olakšice za osobne uplate dobrovoljne mirovinske štednje. Za uplate poslodavca na osobni račun radnika nakon 1.07. 2010. a do iznosa od 6.000 godišnje predujam poreza na dohodak prilikom isplate će iznositi također 12%.


Ako uplaćujem na primjer u stambenu štedionicu koja također ima DPS, da li ću i u AZ mirovinskom fondu ostvariti prava na DPS od 15% osobnih uplata?
Da, bez obzira na stambenu štednju prava na DPS po osnovu dobrovoljne mirovinske štednje se ne ukidaju.

Uz koju valutu su vezani uplaćeni doprinosi i po kojem tečaju?
Uplata doprinosa vezana je uz €uro, uplaćuje se u kunama, a obračunava se prema srednjem tečaju HNB-a na dan transakcije.

Do kada moram uplaćivati novac i kada mogu podići puni iznos?
Član sam odlučuje do kada će uplaćivati sredstva, ali ih ne može podići prije navršene 50-e godine života.

Što se dešava u slučaju smrti člana?
U slučaju smrti članstvo se ne prenosi na nasljednike već im se isplaćuju sredstva sa računa preminulog.

O čemu ovisi prinos?
Prinos ovisi o uspješnosti alokacijskih odluka upravljača imovinom fonda sukladno investicijskoj politici fonda koja je definirana Statutom.

Koliki je prinos u startu fonda?
U startu fonda nema prinosa jer je imovina u fondu nula kuna.

Koji je pravni okvir?
ZAKONI
Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (ZDMF) N.N. 19/14
Zakon o obveznim mirovinskim fondovima (ZOMF) N.N. 19/14
Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 49/99.; 63/00.;103/03.; 177/04. i 71/07)
Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (Narodne novine, broj 177/04)
Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02.; 175/03. i 177/04.)
Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (Narodne novine, broj 106/99, 63/00, 107/07)

UREDBE
Uredba o osnivanju Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj 101/99)

PRAVILNICI
Pravilnik o Obrascu R-Sm (Narodne novine, broj 38/05.; 42/05.; 64/05.; 73/05.;116/06. i 135/06.)
Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine, broj 38/05. i 135/06.)
Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 1/05 i 14/05.)
Pravilnik o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (Narodne novine, broj 1/05)

Na vrh