Za Članove

objavljeno prije 6 godina

Izmjene statuta i prospekata fondova

30.03.2018

Uprava Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima 30. ožujka 2018. usvojila je dopune i izmjene Statuta i Prospekata otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova AZ PROFIT i AZ BENEFIT.

 

Dopune Statuta otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova AZ PROFIT i AZ BENEFIT se sastoje u sljedećem:

 • U članku 4. statuta oba fonda dodaje tekst „temeljem odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija).“
 • U čl. 8. statuta oba fonda briše se točka 15., a obzirom da je ista navedena u točki 20.
 • U čl. 22. st. 4. statuta oba fonda dodaje se točka 3. koja glasi „3. kada nisu ispunjeni uvjeti za sklapanje ugovora o prodaji financijskih usluga na daljinu sukladno posebnim propisima i Prospektu Fonda.“
 • U čl. 22. st. 6. statuta oba fonda dodaje se rečenica: „Ako  je  ugovor  o  članstvu sklopljen primjenom  posebnih  propisa  o  prodaji  financijskih  usluga sklapanjem ugovora na daljinu, rok za raskid je sukladno navedenim propisima 30 dana od dana kada je član obaviješten o sklapanju ugovora o članstvu.“
 • U čl. 72. statuta oba fonda mijenja se telefonski broj za pritužbe te poveznica na mrežne stranice društva.
 • mijenjan je čl. 89 i to na način da kod Statuta AZ BENEFIT sada glasi: „Statut od 10. prosinca 2014. je odobren rješenjem Agencije KLASA: UP/I-140-01/14-33/1, URBROJ: 326-01-440-443-15-5 od 13. veljače 2015. Naknadne izmjene ili dopune Statuta provode se sukladno Zakonu. Ovaj pročišćeni tekst Statuta stupa na snagu sljedeći dan po javnoj objavi na način određen Zakonom.“, a kod Statuta AZ PROFIT: „Statut od 10. prosinca 2014. godine je odobren rješenjem Agencije KLASA: UP/I-140-01/14-33/1, URBROJ: 326-01-440-443-15-5 od 13. veljače 2015. godine. Naknadne izmjene ili dopune Statuta provode se sukladno Zakonu. Ovaj pročišćeni tekst Statuta stupa na snagu sljedeći dan po javnoj objavi na način određen Zakonom.“

 

Pročišćeni tekst Statuta je objavljen kod dokumenata fonda  te stupa na snagu 31. ožujka 2018.

 

Izmjene Prospekta otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova AZ PROFIT i AZ BENEFIT se sadtoje u sljedećem te ne predstavljaju bitne promjene u smislu Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima:

 • ažuriran je tekst Uvoda te odjeljaka „Pojam, oblik i cilj fonda“ i „Kome je namijenjen fond“
 • u odjeljku „Članstvo u fondu“ dodane su odredbe o sklapanju Ugovora o članstvu putem sredstava daljinske komunikacije (trenutak sklapanja ugovora, rok za raskid, razlog za odbijanje sklapanja članstva)
 • u odjeljku „Dinamika uplata u fond“ dodana je rečenica: „Član Fonda ima pravo izabrati visinu iznosa i dinamiku uplate na osobni račun u Fondu, a promjena visine iznosa i dinamike uplate ne utječe na prava po osnovi članstva u Fondu.“ Te je brisan odjeljak „Minimalna uplata u fond“
 • u odjeljku „Prosječan prinos Fonda od početka rada Fonda te povijesni prinos Fonda u zadnjih pet godina“ ažuriran je prosječan prinos Fonda te povijesni prinos fonda
 • ažuriran je odlomak „Zaštita osobnih podataka članova fonda“
 • ažuriran je uvodni tekst u odjeljku „Strategija i struktura ulaganja, ograničenja,. Uvjeti zaduženja Fonda te rizici povezani s ulaganjima“
 • ažuriran je odjeljak „Podaci o portfelju fonda na dan 31. prosinca 2017.“ (prije 2016.)
 • ažurirani su podaci o članovima Uprave (dodani životopisi g. Saše Novosela i g. Slavena Bošnjaka)
 • ažurirana je organizacijska shema Društva
 • u pododjeljku „Opis korporativnog upravljanja u proteklom razdoblju“ pojam kompanija zamijenjen je riječju društvo
 • u odjeljku podaci o revizoru dodane su riječi „za 2017. godinu“
 • ažurirani su podaci o depozitaru s ažuriranom listom poddepozitara
 • ažuriran je datum izdavanja Prospekta i potpisnici

 

Prospekti su objavljeni na stranicama kod dokumenata fonda.