Rizici poslovanja

Rizici poslovanja AZ društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

 

Društvo može u svom poslovanju biti izloženo slijedećim rizicima:

Kamatni rizik (Rizik promjene kamatnih stopa)

Društvo nosi rizik promjene kamatnih stopa kada investira vlastita sredstva u instrumente koji nose kamatu.

Valutni rizik (Rizik promjene tečaja)

Društvo nije značajno izloženo valutnom riziku budući da je većina imovine, obveza i transakcija Društva iskazana u kunama.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik neplaćanja ili prestanka plaćanja obveze druge strane s kojom je Društvo izvršilo transakciju.

Rizik likvidnosti

Predstavlja rizik gubitka zbog opasnosti da kratkoročne i dugoročne obveze za plaćanje Društva neće moći biti ispunjenje.

Poslovni rizik (troškovni)

Predstavlja rizik da će Društvo doživjeti nepredviđene fluktuacije u dobiti zbog pada prihoda bez odgovarajućeg smanjenja troškova.

Strateški rizik

Predstavlja opasnost da dođe do nepovoljnih efekata na Društvo zbog strateških odluka managementa ili njihove (ne)implementacije.

Reputacijski rizik

Reputacijski rizik predstavlja rizik gubitka uzrokovan negativnom javnom percepcijom Društva kod članova, poslovnih partnera, zaposlenika ili javnosti. Svako djelovanje Društva koje može uzrokovati štetu reputaciji. Reputacijski rizik može bit posljedica gubitaka u ostalim kategorijama rizika, ali i loša reputacija može izazvati gubitke u ostalim kategorijama.

Operativni rizik

Predstavlja rizik gubitka koji je posljedica neadekvatnih ili pogrešnih procesa ili kontrola zbog tehničkih ili ljudskih faktora, kao i rizika povezanih s delegiranjem poslova na treće osobe. Operativni rizik vezan je na lošu funkcionalnost tehnologije, neodgovarajućih radnji zaposlenika Društva, propuste u organizaciji i internim procedurama. Procese i postupke za kontroliranje/smanjenje operativnih rizika Društvo redovito periodično preispituje.

Utjecaj pojedinih rizika na Društvo:

Kamatni rizik

Vrlo Nizak

Valutni rizik

Vrlo Nizak

Kreditni rizik

Vrlo Nizak

Troškovni rizik

Nizak

Operativni rizik

Nizak

Reputacijski

Vrlo Nizak

Rizik likvidnosti

Vrlo Nizak

Strateški rizik

Nizak