Ciljevi i strategija ulaganja fonda

Društvo će investirati imovinu Fonda na vrlo konzervativan način, a s glavnim ciljem
zaštite ulagačke glavnice članova uz ostvarenje primjerenog prinosa. Investiranje s
ciljem zaštite ulagačke glavnice u dužem će vremenskom razdoblju rezultirati nižom
stopom povrata od stope koja bi se ostvarila uz manje konzervativnu ulagačku politiku.
Investicijski cilj Društvo će ostvarivati pretežnim ulaganjem u dužničke vrijednosne
papire, a u normalnim tržišnim okolnostima do 10% imovine Fonda može biti uloženo i u
dionice različitih tržišnih kapitalizacija. Društvo će imovinu Fonda ulagati i u ostale
financijske instrumente sukladno Zakonu, pridržavajući se limita propisanih Prospektom,
Zakonom i podzakonskim aktima. Uplaćena sredstva investirat će se u najboljem
interesu članova Fonda vodeći brigu o diverzifikaciji ulaganja.