Profil rizičnosti

Utjecaj rizika na Fond

Rizik promjene cijena vlasničkih papira

Nizak

Kamatni rizik

Umjeren

Valutni rizik

Nizak

Kreditni rizik

Umjeren

Rizik namire

Nizak

Rizik likvidnosti

Umjeren

Rizik koncentracije u zemlji

Nizak

Rizik koncentracije u izdavatelju

Nizak

Rizik koncentracije u sektoru

Nizak

Operativni rizik

Vrlo Nizak