Profil rizičnosti

Utjecaj rizika na Fond

Rizik promjene cijena

Nizak

Kamatni rizik

Umjeren

Valutni rizik

Nizak

Kreditni rizik

Umjeren

Rizik namire

Nizak

Rizik likvidnosti

Umjeren

Rizici koncentracije:

- u Republiku Hrvatsku*

Vrlo visok

- u zemlji

Nizak

- u izdavatelju

Nizak

- u sektoru

Nizak

Operativni rizik

Vrlo Nizak

* Budući da je rizik koncentracije u Republiku Hrvatsku zasebno izdvojen, ostali rizici koncentracije ne obuhvaćaju RH.