Osnovne informacije o fondu

info linija

08000099

Naziv Društva: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Datum početka rada fonda: 30.4.2002.

Naziv depozitara: Splitska banka d.d.

Valuta fonda: HRK

Početna vrijednost obračunske jedinice fonda: 100 kn

Naknada za upravljanje: 0,363%

Izlazna naknada: U prvoj godini članstva 0,8%, u drugoj 0,4%, u trećoj 0,2% (u slučaju prelaska u fond pod upravljanjem drugog Društva). Nakon treće godine članstva ne naplaćuje se.

Ulazna naknada: U prve dvije godine članstva 0,7%, a za svaku sljedeću godinu članstva smanjuje se za 0,05%. Najniža ulazna naknada ne može biti niža od 0,5%.

Naknada depozitaru: 0,019%

 

Ima slična ograničenja ulaganja i rizičnost kao dosadašnji AZ obvezni mirovinski fond. Inicijalno će svi članovi biti članovi ovog fonda, osim ako sami ne odaberu fond A ili C.

  • Minimalno 50% neto imovine fonda o obveznicama Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Maksimalno 35% neto imovine fonda u dionicama izdavatelja iz Republike Hrvatske, članica EU ili OECD zemalja
  • Minimalno 60% neto imovina fonda u kuni

Detaljne informacije o AZ OMF kategorije B možete pronaći u

Statut Az Omf Kategorije A Listopad 2018

571 KB PDF

Kako se učlaniti?

Za učlanjenje u AZ obvezni mirovinski fond potrebno je doći osobno na šalter REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e te sa sobom ponijeti osobni dokument koji sadrži Vašu fotografiju i potvrdu o OIB-u.

saznajte više