Rizici poslovanja

Rizici poslovanja AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B

 

Poslovanje Fonda po svojoj naravi pretpostavlja preuzimanje određenih rizika. Obzirom na vrste imovine u koje je dopušteno ulaganje odnosno na tehnike upravljanja imovinom, vrijednost imovine Fonda podložna je oscilacijama. Strogom regulativom i dugoročnim investicijskim horizontom oscilacije vrijednosti mirovinskih fondova su općenito niže od investicijskih fondova.
Fond je najviše izložen riziku promjene kamatnih stopa, riziku promjene cijena vrijednosnih papira i kreditnom riziku. Ti rizici mogu utjecati na profitabilnost Fonda i vrijednost obračunske jedinice. Aktivnosti Fonda mogu, ali ne moraju biti profitabilne i stoga nema garancije članovima da će uloženi iznos biti vraćen ili da će vrijednost sredstava porasti.

Tržišni rizik

POD TRŽIŠNIM RIZICIMA SMATRAJU SE:
  • Rizik promjene cijena (Rizik promjene vrijednosti vrijednosnih papira)

Rizik promjene cijena odnosno promjene vrijednosti vrijednosnih papira je rizik da će porast ili pad vrijednosti vrijednosnih papira na tržištu utjecati na vrijednost imovine Fonda.

  • Kamatni rizik (Rizik promjene kamatnih stopa)

Fondovi nose rizik promjene kamatnih stopa kada investiraju u instrumente koji nose kamatu. Takvi instrumenti nazivaju se dužničkim vrijednosnim papirima. Ovaj rizik znači da će promjena tržišnih kamatnih stopa utjecati na vrijednost dužničkih instrumenata i time i na vrijednost fonda. U pravilu, porast tržišnih kamatnih stopa odnosno zahtijevanih prinosa na pojedine financijske instrumente, uzrokuje pad njihove tržišne vrijednosti i obrnuto, pad tržišnih kamatnih stopa uzrokuje rast tržišne vrijednosti financijskih instrumenata.

  • Valutni rizik (Rizik promjene tečaja)

Fond je izložen valutnom riziku ako investira u financijske instrumente različite od domicilne valute odnosno valute svojih obveza. Što je veći udio drugih valuta u investicijama, veći je tečajni rizik. Pad vrijednosti valute u kojoj je denominiran financijski instrument ima negativan utjecaj na vrijednost fonda i obrnuto.

Kreditni rizik i rizik namire

Kreditni rizik je rizik da izdavatelj vrijednosnog papira koji fond ima u svojoj imovini djelomično ili u cijelosti ne ispuni svoju obvezu. Na cijene financijskih instrumenata utječu promjene u procjenama sudionika na financijskim tržištima o kreditnom riziku različitih izdavatelja. Kako se povećava vjerojatnost da će izdavatelj imati poteškoća sa povratom duga tako se smanjuje i vrijednost ulaganja u tog izdavatelja i to ima negativan utjecaj na vrijednost fonda. Veći rizik je povezan sa instrumentima izdanim od strane kompanija niskog kreditnog rejtinga.
Rizik namire je rizik da transakcija neće biti uopće ili na vrijeme namirena u okviru sustava namire. Do toga dolazi zbog neispunjenja obveze od strane druge ugovorne strane na vrijeme i u punom iznosu.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti znači situaciju u kojoj vrijednosni papir ne može biti prodan u odgovarajućem roku po razumnoj cijeni što može imati utjecaja na vrijednost fonda ako je ulaganje potrebno prodati u dogledno vrijeme. Ako je rizik likvidnosti velik, vrijednosnim papirom će se rijetko trgovati s malim volumenima trgovanja. Kupnja ili prodaja ovakvog vrijednosnog papira može uzrokovati jake pomake u njihovoj vrijednosti na više ili na niže.

Rizici koncentracije

Fond koji ulaže u određene zemlje podložan je riziku tih zemalja. Taj rizik znači da promjene situacije u određenim zemljama mogu imati značajan utjecaj na vrijednost ulaganja. Rezultati ulaganja u određene zemlje ili područja mogu značajno biti različiti od rezultata globalnih dioničkih ili obvezničkih tržišta. Rizik koncentracije u izdavatelju pojavljuje se kada se veliki udio ulaganja fonda odnosi na jednog izdavatelja ili više njih koji čine povezane osobe. Rizik koncentracije u sektoru nastaje kada Fond veći dio imovine ulaže u pojedini sektor.

Operativni rizik

Operativni rizik vezan je na lošu funkcionalnost tehnologije, neodgovarajućih radnji zaposlenika društva za upravljanje, propuste u organizaciji i internim procedurama. Društvo za upravljanje provodi interne procedure kojima se nadziru rizici u portfelju Fonda, ali i operativni rizici u društvu za upravljanje.

Utjecaj pojedinih rizika na Fond:

Tržišni rizik vlasničkih instrumenata

Umjeren

Kamatni rizik

Umjeren

Valutni rizik

Nizak

Kreditni rizik

Umjeren

Rizik namire

Nizak

Rizik likvidnosti

Nizak

Rizici koncentracije*:

Koncentracija u RH

Vrlo visok

Koncentracija u zemlji

Nizak

Koncentracija u izdavatelju

Nizak

Koncentracija u sektoru

Nizak

Operativni rizik

Vrlo Nizak

* Budući da je rizik koncentracije u Republiku Hrvatsku zasebno izdvojen, ostali rizici koncentracije ne obuhvaćaju RH.

Kako se učlaniti?

Za učlanjenje u AZ obvezni mirovinski fond potrebno je doći osobno na šalter REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e te sa sobom ponijeti osobni dokument koji sadrži Vašu fotografiju i potvrdu o OIB-u.

saznajte više